Nyheter

ROOFTOP

Oslo Kommune må ta aktive grep for etablering av takhager i Iladalen!

06 november 2019

Oslo kommune har en målsetting og strategi for at det i Oslo skal etableres grønne tak og fasader i et omfang som bidrar vesentlig til både å løse viktige miljøutfordringer, og til at Oslo blir en vakrere og mer inkluderende by.

Byantikvaren synes å være prinsipielt imot slike takhager, og har tilsynelatende ingen sympati med de positive miljø-effektene slike takhager representerer – selv der tiltaket overhode ikke er synlig fra gaten! Den eneste synlige endringen flere av disse takhagene innebærer, er at fra eventuelle høyere-liggende etasjer i nabobygninger blir et tomt, grått tak – som i dag har ventilasjonsanlegg, heishus, etc. som eneste «utsmykning» –  erstattet av en grønn oase med insekter, småfugler og tidvis mennesker..

La oss ta et konkret eksempel:

I Uelandsgate 59 i Iladalen ønsker borettslag-medlemmene å omskape taket til en kolonihage, bestående av soner for vekstbruk med spiselige og sanselige vekster, og møteplasser for sosial velferd. Motivet er at dyrking av kortreist mat kan være god rekreasjon og utgangspunkt for fellesskap, læring og integrering – i tillegg til positive miljøeffekter.  Beboerne vil benytte smarte, ressurseffektive dyrkingsteknikker og plantetyper som – foruten å produsere mat for mennesker – utgjør et viktig biotop for småfugler og bier

Uelands gate 59

Uelands gate 59

Moderne teknologi og teknikk skal bidra til positiv overvannshåndtering, samtidig som vanningseffekten av hver dråpe optimaliseres: Man vil forbruke minst mulig vann for å sikre tilstrekkelig vanning for å bevare frodighet, og med minimal avrenning.

”Pro & contra”

Politikk og offentlig forvaltning handler om prioriteringer. Politikere, forvaltning og opinion bør vurdere effektene av å etablere takhagen i Uelandsgate, i lys av følgende:

Contra:

I)

Et grått, flatt tak, synlig på lang avstand under vinterhalvåret, fra noen få leiligheter, samt fra eventuelle utsiktspunkt på Lovisenberg, endrer karakter.

Pro:

Den aktuelle takhagen vil være ett av mange små bidrag til å løse urbane utfordringer, ivareta naturmangfold og skape nye spennende møteplasser:

I)

I den grad taket er synlig, blir det visuelle uttrykket en ”grønn oase” og sosiale møteplasser.

De få naboer som vil ha visuell kontakt med taket, og beboerne i eiendommen, vil forhåpentligvis oppleve oppgraderingen som en visuelt tiltalende grønnstruktur  –  og ditto økning av den estetiske verdien. Det skal gi en god opplevelse å se taket -, og bevege seg rundt i takhagen!

II)

Eksisterende balkonger i eiendommen har åpenbart en meget begrenset funksjonalitet som uteplass, og vender dessuten mot den relativt trafikkerte Uelands gate. Borettslaget ønsker derfor å gi beboerne tilgang til et grønt, skjermet område der de bor, og den eneste muligheten er taket. Under mottoet «La humla suse» er ambisjonen å tilrettelegge for opphold og aktiviteter for rekreasjon og samvær som indirekte bidrar til å opplyse og bevisstgjøre brukerne om samspillet mellom natur, klima og matproduksjon.

III)

Etablering av grøntstruktur på det aktuelle taket gir sitt lille bidrag til å løse noen av utfordringene som følger av klimaendringer, økt urbanisering og fortetting. Eksempler på utfordringer er store mengder overvann og nedbygging av arealer som er viktige natur- og rekreasjonsområder. Med den påtenkte utformingen vil taket bidra til:

 • bedre overvannshåndtering ved at regnvann samles opp til vanning
 • ivaretagelse av habitat for byens biologiske mangfold
 • lokal matproduksjon av frukt, bær og grønnsaker
 • regulering av temperaturen i og mellom bygninger
 • forbedre luftkvalitet og dempe støy lokalt
 • binde CO2
 • bidra til sosiale møteplasser for menneskene i borettslaget og minske sjansen for ensomhet

IV)

Tiltaket er i tråd med -, og følgelig et bidrag til oppfyllelsen av følgende:

 • NOU nr. 10, 2010: «Tilpassing til et klima i endring», jfr. kapittel om «Klimatilpasning på lokalt nivå»
 • Kommuneplanen – Oslo mot 2030: «Smart, trygg og grønn», jfr.
 • 4.2 Avløp og overvann (jf. Pbl § 11-9 nr.3)
 • 6.2 Vann- og vegetasjonskvaliteter ved tiltak (jf. Pbl §§ 11-9 nr.3, nr.5 og nr.6)
 • Byøkologisk program 2011-2026
 • Klimatilpasningsstrategi for Oslo
 • Klima- og energistrategi for Oslo
 • Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030

Takterrasser og takhager – bokvalitet som gir livskvalitet!

28 oktober 2019

Nok en strålende sommer er på hell!

Har du savnet en tiltrekkende takterrasse de deilige solskinnsdagene og lune sommerkveldene?

Hva med å nyte et glass hvitvin på egen takterrasse neste sommer?

Takterrasser og takhager – bokvalitet som gir livskvalitet!

Takterrasser og takhager – bokvalitet som gir livskvalitet!

Om du bor eller arbeider et sted med flatt ubenyttet tak, er det sannsynligvis mulig å omdanne dette til frodige møteplasser for mer innholdsrik fritid, både hverdag og helg – innenfor realistiske økonomiske rammer!

ROOFTOP spesialiserer seg på å omskape tak til kortreiste, attraktive oaser – hjemme og på arbeidsplassen!

Om man har begrenset -, eller ingen direkte tilgang til egne uterom, gir en takterrasse

Mulighet til en mer innholdsrik fritid, både hverdag og helg!

Soldekk, «taverna» eller urban kjøkkenhage  –  mulighetene er mange. – Så bytt ut skygge med solfylt, og innestengt med den gode utendørs-følelsen – usjenert og elegant hevet over byens kjas.

Dessuten gir investeringer i opparbeidelse av takterrasse en interessant økning av boligenes markedsverdi, og med ROOFTOPS sympatiske finansiering kan kortreiste muligheter bli virkelighet.

 

– Og med litt varme klær, terrasse-varmere eller kanskje en vinterhage, varer sesongen så lenge du ønsker! Eller hva med en «vinterhage» med glasspartier som kan skyves til side i den varme årstid, og solceller som holder det hele temperert om vinteren og svalt om sommeren?

Feire nyttårsaften og se byens fyrverkeri fra orkesterplass mens barna bygger snømann!

ROOFTOP øker verdien på utleie-eiendommer

12 juni 2019

Det er økt interesse for bedre urbant miljø, og flate tak er en potensiell ressurs, både for beboere, de som jobber i bygningene, og for eierne.

Disse takene er det mulig å omskape til attraktive takterrasser og kommersielle fasiliteter (serveringssteder, utstillings-flater, kortreist hagebruk, produksjon av solenergi, etc.).

Å «piffe opp» eiendommer på denne måten, gir positiv effekt på eiendommenes profil som utleieobjekt, og markedsverdi.

 • Boligeiendommer: Om man bor litt trangt, og med begrenset -, eller ingen direkte tilgang til egne uterom, gir en takterrasse frihet til en mer innholdsrik fritid, både hverdag og helg!
 • Forretningseiendommer: For offensive bedrifter gir attraktive takterrasser en ramme for profilskapende og forretnings-genererende aktiviteter, samt til å styrke arbeidsgivers attraktivitet
 • Større takflater og offentlige eiendommer: Innovative arenaer for sport- og sosiale aktiviteter, og produksjon av kortreist mat eller solenergi

ROOFTOP øker verdien på utleie-eiendommer

Dette gir muligheter for økte leieinntekter eller direkte inntekts-genererende aktiviteter, som gir relativt god avkastning på investeringen. For visse kommersielle eiendommer kan det være som å få en ekstra inntektsbringende etasje – til en meget moderat kostnad!

 

Takterrasser gir arbeidsplasser med økt attraktivitet

29 mai 2019

Takterrasse på jobben bidrar til attraktivt arbeidsmiljø og mulighet for profilskapende aktiviteter for offensive bedrifter!

Blant mange bedrifter er det bevissthet til potensialet som ligger i en attraktiv takterrasse, som ramme for forretnings-genererende tiltak, samt til å styrke arbeidsgivers tiltrekningskraft på dyktige medarbeidere.

Bybildet er i forandring, og ansvarlige eiendoms-besittere er seg bevisst at bygg utgjør verdifulle elementer i helhetlige byrom. Rooftop kan bidra til å skape positive endringer i bybildet, og utvikle byen i miljøvennlig og spennende retning.

Takterrasser gir arbeidsplasser

Kontoreiendommer som investerer i fasiliteter som takterrasse, har potensiale til økt attraktivitet, og derav positiv avkastning på investeringen.

Om du og dine kollegaer jobber i en bygning med flatt, ubenyttet tak; send et tips til Rooftop, så gjør vi gjerne et fremstøt mot gårdeieren!

For dere, er fordelene åpenbare, og for gårdeieren gir investeringen positiv effekt på eiendommens attraktivitet som utleieobjekt, markedsverdi og driftskostnader!

Takterrasser med gunstig finansiering

21 mai 2019

Investeringer i opparbeidelse av takterrasse gir bo- og livskvalitet og en umiddelbar effekt på boligens markedsverdi!

Imidlertid innebærer et slikt prosjekt en økonomisk belastning.

Ved å benytte ROOFTOP er du sikret trygghet og konkurransedyktige betingelser. Derfor kan ROOFTOP formidle tilbud på sympatisk finansiering, som bidrar til at beboerne unngår større kontant-utlegg, og de månedlige felleskostnadene endres med kun et begrenset beløp.

Finansieringen inkluderer gjerne sameiet/borettslagets nåværende lån, som – med tillegg av finansieringsbehovet knyttet til etableringen av den nye takterrassen – legges opp som langsiktig annuitetslån med gunstig rente.

Parallelt formidler ROOFTOP kontakt med en innkjøpsorganisasjon som erfaringsmessig kan bidra til å redusere driftskostnadene 5 – 10 %.

Derfor vil en takterrasse, levert av ROOFTOP, kunne realiseres på en meget gunstig måte!

rooftop finansering

Takterrasser og takhager – en miljøfaktor

14 mai 2019

Internasjonalt er det en klar økning i interessen for takterrasser og takhager med urbant hagebruk, og med Oslo som Miljøhovedstad i 2019 settes det også sterkt fokus på dette her hjemme.

ROOFTOP er total-leverandør i å omskape byens ubenyttede flate tak til attraktive ”grønne lunger”, lett tilgjengelig for gode stunder utendørs – og gjerne med mulighet for produksjon av kortreiste råvarer og miljøvennlig energi. Det gir gode miljø-effekter og frodige møteplasser for mer innholdsrik fritid, både hverdag og helg!

urban small-scale agriculture

Vi tilrettelegger for urbane kjøkkenhager og kortreist hagebruk; smarte løsninger og ressurseffektive landbruksteknikker for kortreist dyrking av frukt, bær og grønnsaker, samt et positivt miljø-fotavtrykk.

ROOFTOP har sterk fokus på miljøet, og effekten er bl.a.;

 • Beholde -, nyttiggjøre -, og forbruke mindre regnvann
 • Bedre levevilkår for småfugler og bier.
 • Bidra til bedre urbant micro-klima og luftkvalitet (opptak av CO2 og svevestøv)
 • Skape skjerming mot støy
 • Drive urbant småskala-hagebruk

Rooftop engasjerer seg i Miljøhovedstaden 2019

12 mars 2019

Oslo markerer seg miljøkartet, bl.a. som Miljøhovedstad 2019 og en strategiplan for grønne tak og fasader. ROOFTOP er aktuell når nye ideer og grønne verdier skal omgjøres til konkrete resultater!

Vi skal ligge i forkant av den spennende utviklingen vi internasjonalt ser i forhold til bygningsintegrerte grøntstrukturer. Derfor engasjerer vi oss i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 – en arena hvor klyngen av akademia, organisasjoner og bedrifter kan finne sammen i samarbeidskonstellasjoner, med mål om positiv effekt på miljø, trivsel, estetikk og naturmangfold.

Oslo kommune har selv et betydelig antall flate tak, og kan raskt og effektivt oppnå synlige og kostnadseffektive resultater, om kommunen vil anvende ressurser på å omdanne egne eksisterende tak til grønne lunger eller møteplasser for ulike aktiviteter. Målet med satsingen på Miljøhovedstaden 2019 må være en kombinasjon av synlige og opplevde forbedringer, og å bidra til innovasjon og kompetansebygging innen et område som urbane miljø vil bli langt mer bevisst og avhengig av. Som i alle andre sammenhenger, er kompetansebygging og innovasjon dynamiske prosesser, og jo større etterspørsel/aktivitet, desto større ressurser settes inn på forskning og utvikling, opplæring, og høsting av erfaring.

Gjennom at kommunen på denne måten selv får følge prosessene tett, vil kommunen på den måten også løfte sin egne kompetanse på området, parallelt med at den synbare og miljø-positive forvandlingen av uteområder faktisk skjer.

ROOFTOP AS spesialiserer seg på å omskape tak til sjarmerende takterrasser og urbant hagebruk – hjemme og på arbeidsplassen! Det gir frodige møteplasser og positiv miljøeffekt, og bidrar til at ROOFTOP kan oppfylle sine mål for sosial -, økonomisk og miljømessig (herunder økologisk) bærekraft (www.rooftop.no).

Rooftop Sauna

Tekst og ideer: Pauline Wiseth Ness, Hanne Dagmar Aarhus Larsen og Rebecca Eikaas, 14 februar 2019

Forbli i øyeblikket litt lenger

Rooftop sauna

Jeg studerer “Interiør design” ved Treider Fagskoler. Dette er et ettårig studium hvor vi lærer om interiør i private og offentlige rom. Vi har i de seneste ukene jobbet med ulike ideer i samarbeid med Rooftop. Vi dykket ned i deres takterrasse- verden, og fikk muligheten til å visualisere våre tanker om nettopp dette. Klassen ble delt inn i flere grupper hvor vi samarbeidet om å utvikle et konsept, som vi videre presenterte for Rooftop.

Gruppen jeg var en del av valgte å fremlegge “Rooftop Sauna”. Dette er da en terrasse bestående av en badstue, stamp, dusj og mulighet for yoga. Et forslag på planløsning er illustrert som en kapa-modell under.

Vi kom frem til konseptet ved å ta utgangspunkt i “dagens menneske”. Vi lever i en tid hvor vi stresser fra et sted til et annet. Ofte er vi distansert fra hva vi gjør, eller hvor vi skal. Vi har alltid en trikk å nå, en venn å besøke eller en husvask å få unna.

I tillegg er teknologien i stadig utvikling. For mange er sosiale medier en stor del av hverdagen. Kanskje føler man på grunn av dette et press, og en forventning om å være tilgjengelig til alle døgnets tider.

Rooftop sauna model

Som et resultat, tror vi at mennesker vil nå ha behov for opplevelser med “sjel”. Vi vil derfor skape et sted hvor tiden stanser og mennesket forblir i øyeblikket litt lenger.

Hevet over Oslos travle gater vil du kunne senke skuldrene i en badstue. Dine neste gjøremål blir uviktige, da ditt fokus vil være hvordan den varme dampen kjennes mot kroppen. Du ler sammen med gamle venner i stampen, eller prøver å rekke skyene med fingerspissene idet du gjør morgenens yoga-strekk.

De fleste vil vel si seg enig i at badstue og sauna er avslappende, men forskning viser at det i tillegg er sunt. En halvtime i en dampende badstue er like bra for hjertet som en treningsøkt. Kroppstemperaturen øker, blodtrykket reduseres og hjertefrekvensen stiger. I følge forskning er også tiden du slapper av i stampen helsefremmende. Varmt vann utløser en rekke hormonelle endringer og det produseres et stoff som skaper en følelse av lykke og velvære i hjernen. Yoga, er en trend som har mer eller mindre “eksplodert” i Norge den seneste tiden. Denne aktiviteten er såpass aktuell at vi ville skape rom for den på vår terrasse. Ved å tøye muskler, sener og ledd løsner du blokkeringer og får i større grad kontakt med kroppen din.

Vi tror at helse, selvhelbredelse og velvære vil bli viktigere enn noen gang. Med denne terrassen ønsker vi å bringe mennesker sammen, senke byens tempo og skape en mer harmonisk hverdag.

Takterrasser og takhager – en miljøfaktor

13 februar 2019

Internasjonalt er det en klar økning i interessen for takterrasser og takhager med urbant hagebruk, og med Oslo som Miljøhovedstad i 2019 settes det også sterkt fokus på dette her hjemme.

Takterrasser og takhager

ROOFTOP har som visjon å være ledende og et begrep på å omskape byenes tak til attraktive ”grønne lunger”, lett tilgjengelig for gode stunder utendørs – og gjerne med mulighet for produksjon av kortreiste råvarer og miljøvennlig energi.

Kortreiste oaser på taket der du bor gir gode miljø-effekter og frodige møteplasser for mer innholdsrik fritid, både hverdag og helg!

Vi tilrettelegger for urbane kjøkkenhager og kortreist hagebruk; smarte løsninger og ressurseffektive landbruksteknikker for kortreist dyrking av frukt, bær og grønnsaker, samt et positivt miljø-fotavtrykk

Rooftop samarbeider med akademia, organisasjoner og bedrifter som til sammen kan skape kolonihager, kjøkkenhager, vinterhager med drivhus, samt eventuelt benytte deler av taket til solceller.

rooftop terraces & gardens

Din egen private oase skjermet fra omgivelsene. – Og med litt varme klær, terrasse-varmere eller kanskje en vinterhage, varer sesongen så lenge du ønsker! Hva med f.eks. en «vinterhage» med glasspartier som kan skyves til side i den varme årstid, og solceller som holder det hele temperert om vinteren og svalt om sommeren?

ROOFTOP har sterk fokus på miljøet, og effekten av ROOFTOP`s løsninger er bl.a. at du:

 • Beholder, nyttiggjør deg -, og forbruker mindre regnvann
 • Bedrer levevilkår for småfugler og bier.
 • Bidrar til å endre urbane micro-klima
 • Bidrar til å forbedre luftkvalitet gjennom plantenes opptak av svevestøv
 • Skaper skjerming med vegetasjon
 • Kan drive urbant småskala-hagebruk


TAKTERRASSER PÅ FORRETNINGSEIENDOMMER - EN X-FAKTOR

av Håvard Holmedal, 22 januar 2019

Med Oslo som Miljøhovedstad 2019 er urban miljøpolitikk mer i fokus enn noen gang. Satsing på egne grønne verdier kan spare deg for kostnader, gi bedre arbeidsmiljø og øke verdien på kontorlokaler og utleiearealer.

Hva med en flott takterrasse til sommeren? Rooftop kan hjelpe deg!

Alle husker sommeren 2018, nydelig vær, lett sommertøy på kontoret og et kontinuerlig behov for å komme seg ut i friluft. Gjerne i skyggen med noe svalende i glasset. En attraktiv takterrasse kan være akkurat det selskapet du eier eller jobber i, behøver.

Grønne verdier = økte verdier

I mange bedrifter er det høy bevissthet til potensialet som ligger i attraktive takterrasser. Disse grønne oasene rett utenfor kontordøra kan være ramme for profilskapende tiltak, men også fungere godt til å øke inntektene på utleieobjekter, generere ny business og styrke arbeidsgivers attraktivitet. Kontor- og handelseiendommer som har ubenyttede takarealer kan, ved å ta kontakt med Rooftop AS, få hjelp til å omskape tak til sjarmerende takterrasser. Det øker attraktiviteten, gir positiv profilering, utearealer med frodige møteplasser, og ikke minst – god avkastning på investeringen. Andre økonomiske effekter kan være redusert vedlikehold; et korrekt anlagt terrassedekk kan gi en forlengelse av levetiden for taktekkingen med inntil 70 prosent. I tillegg egner tak seg godt for installasjon av solcellesystemer som gir kortreist strøm til eget bruk, helt uten nettleie og avgifter. Eller hva med å benytte den nye takterrassen til litt urbant hagebruk for egne leveringer av urter og grønnsaker til kontorets kantine?

Hva kan Rooftop gjøre for deg?

I samarbeid med eiendomsbesitter og potensielle brukere deltar Rooftops interiørdesignere og ingeniører i en prosess for å definere ønsker, behov og muligheter. Ut fra denne prosessen kan Rooftop realisere drømmeprosjektet på taket og utnytte arealet optimalt. Rooftop har kompromissløst fokus på å avklare risiko i forkant, og ivaretar alle forhold i forbindelse med byggets konstruksjon og bæreevne, samt kvalitetssikrer løsningene mot fukt og lekkasjer. Rooftop holder seg løpende oppdaterte på nye materialer og løsninger og forsøker alltid å benytte klimaeffektive materialvalg og moderne løsninger, for å begrense byggetid, sjenanse i byggeperioden, kostnader og miljø-fotavtrykk. For å begrense eventuelle bortkastede kostnader, tar oppdragsgiver beslutningen om de ønsker å gå videre, etter hver fase.

 

[/vc_column]